Students

This group has a large number of students now.

  • Rui Chen                Jian Chen         Qiming Dai           Liming Dong            Mingxi Ge
  • Shenghui Gu        Xue Guo            Ling Huang           Xin  Huang               Huang Huang
  • Zijia Jia                   Yue Li                Shanshan Li         Bing Li                       Xuefei Li
  • Li Li                        Ning Li               Yanyan Liao         Bohan Liu                 Xinbei Liu
  • Yu Liu                     Jinyu Ma           Xiaoxuan Ma        Runfeng Mao           Jinfeng Shen
  • Xiaofa Wang         Junyou Wang   Wenbing Wu         Ou Wu                      Bingbing Xue
  • Deyu Yang            Yicheng Yang   Kang Zhang          Tiantian Zhang        Cong Zhang
  • Chenxing Zhong  Xin  Zhou          Weilu Zhou

 

University Life