Research reoprt

Feb. 27th     Qi Shan, Mingjuan Xie,  Gaoxuan Liu

Mar. 6th       Shu Jiang, Chao Gao, Daijing Xue

Mar. 13th     Yingwei Xu, Cong Ma

Mar. 20th    Tianyu Liu, Xin Huang, You Zhou